Om oss

DSC00183

TiF är en partipolitiskt- och religiöst obunden organisation som jobbar aktivt med att öka engagemanget bland unga i Malmö. Genom att anställa ungdomar i föreningen och låta dem själva utforma och bedriva aktiviteter för andra ungdomar möter vi på bästa sätt det behov som finns. Förenings värdegrund bygger på jämställdhet – kvinnors och mäns lika mycket värde, anti-diskriminering – allas rätt till likabehandling och barnkonventionens artiklar – barns rätt till att höras i ett samhälle utformat av vuxna.

TiF verksamhet består dels av aktiviteterna på Kvinnocentrum och dels av projektverksamhet. Aktiviteterna på Kvinnocentrum utgörs av kontinuerliga prova på verksamheter. Aktiviteterna syftar till att öka tjejers representativitet i föreningslivet och är därför separatistiska till endast flickor/tjejer/kvinnor och icke-binära.

Den andra delen av TiF verksamhet består av diverse projekt som på olika sätt ska uppfylla den värdegrund som vår organisation bygger på. Ett exempel på detta är frågan om jämställd stadsplanering som har drivits genom följande projekt: Rosens röda matta, Jämställda Platser i Malmö och KRUT.

DSC00059


Vårt uppdrag

Genom att arbeta utifrån barnkonventionen och ett jämställdhetsperspektiv är föreningens huvudsakliga arbete att involvera barn och ungdomar i föreningslivet. Vi arbetar utifrån Barnkonventionen och försöker alltid se till barnets bästa och varje barns unika värde. Vi arbetar för jämställdhet och alla människors lika värde. Vår grundsyn är alla människors lika och unika värde och vi har som mål är att förstärka och fördjupa demokratin i samhällets alla områden. Vi vill verka för en jämställd och jämlik värld för alla, och ett samhälle där tjejers, kvinnors och barns mänskliga rättigheter och livsutrymme respekteras. Vi arbetar alltid utifrån den enskilda individens behov och vi anser att varje individ är en unik rättighetsbärare.

Jämställdhet och jämlikhet

Stärka kvinnor och tjejer för att öka delaktighet, kunskap och engagemang. Förkasta och aktivt motarbeta våld och andra typer av förtryck mot kvinnor och tjejer.

Politiskt och religiöst obundet

Erhålla kunskaper, dra lärdomar, förnyas och utvecklas i vårt arbete med individerna. Skapa trygghet genom att accepterar olikheter, visa intresse, lyssna till och bekräfta de vi möter. Aldrig glömma att vi i alla lägen bemöter barn på ett inkluderande, respektfullt.

FN-konventionen om barnets rättigheter

Utveckla, delta i och ständigt förbättra fritidsverksamheten riktad till barn i Malmö. Skapa bästa möjliga fritid för våra barn och på så vis öka livskvaliteten hos varje enskild individ. Vara lyhörda, motiverande och se möjligheter.

Arbeta utifrån den enskilda individens behov

Låta individens drömmar, ambitioner, och målsättningar för sin egen framtid vägleda oss i vårt arbete. Alltid arbeta utifrån varje enskild individs förutsättningar, behov och intressen.